Zdravé Kroměřížsko - Zdravé město pro šťastný život

1. URBANISTIKA - Kroměříž, moderní město, kde se lidem dobře žije

chceme:

 • preferovat koncentrované moderní bydlení s dostupnými službami před expanzí městské zástavby do krajiny
 • prosazovat výstavbu městských nájemních bytů. Město by mělo mít k dispozici byty nejen pro mladé, ale i pro cílovou skupinu, kterou právě potřebuje - aktuálně např. pro lékaře nedostatkových odborností
 • přistupovat k jednání s developery jako rovný s rovným. Město musí prosadit legitimní požadavky k výstavbě - nejen rozprodat pozemky, ale zajistit i páteřní infrastrukturu, služby, odpočinkové zóny, zeleň, parkovací domy, dopravní napojení
 • dokončit a schválit nový územní plán, který bude prospěšný pro další rozvoj města
 • urychlit opravy domů v památkové zóně, aktivně jednat s majiteli domů v dezolátním stavu (Riegrovo nám., Velké nám. …)
 • koordinovat výkopové práce tak, aby se práce na sítích řešily jako jedna stavba, nikoli opakované výkopy na stejném místě
 • vybudovat centrální plochy pro volnočasové aktivity a rekreační sport - k tomuto účelu vyjednat se Zlínským krajem převedení Pionýrské louky
 • podporovat využití brownfields, které by město mělo získávat do vlastnictví a regenerovat pomocí dotačních prostředků
 • konečně po letech docílit realizace protipovodňových opatření v návaznosti na možnost zachycení vody v krajině
 • posílit personálně a zefektivnit činnost stavebního úřadu tak, aby se agenda urychlila
 • využít alternativní zdroje energie u organizací zřizovaných městem
 • bránit rozprodeji městských pozemků, preferovat směnu před prodejem, vytvářet rozvojové lokality
 • prosadíme manuál pro sjednocení a regulaci reklamy

2.DOPRAVA - plynulá, moderní, logická, bezpečná, dostupná

chceme: Kroměříž - město krátkých vzdáleností

 • zajistit dopravní řešení s ohledem na budoucí rozvoj města - plán vybudování páteřních komunikací, které nebudou zatěžovat obyvatele tranzitní a nákladní dopravou. Součástí těchto dopravních ploch musí být odčlenění zelenými pásy s výsadbou ochranné zeleně
 • zóny 30 min zdarma - odblokování parkování v centru města (krátkodobý parkovací program - parkovací hodiny)
 • postupně vybudovat odstavná parkoviště a s návaznou MHD
 • modernizovat přechody pro chodce, zlepšit bezpečnostní parametry (ostrůvky, zúžení jízdních pruhů, osvětlení) a aktualizovat jejich potřebnost (Moravská ulice, Velehradská u archivu a u obřadní síně hřbitova, Kojetínská, Tovačovského ….)
 • zvážit zjednosměrnění některých ulic a vytvoření parkovacího pruhu
 • nepodporovat vznik nových parkovišť záborem veřejné zeleně
 • vybudovat cyklostezky v místních částech - ze směru Postoupky, Hradisko, Bezměrov, dále Vážany a Kotojedy s prodloužením na Jarohněvice
 • umožnit cyklistům průjezd i v centru - dodržet bezpečnost a příjemné prostředí
 • zřídit dopravní odbor - efektivní řízení a koncepce s jasnou odpovědností a iniciativou
 • naplánovat další kruhové objezdy
 • vyznačit rychloobrátková parkoviště u škol a školek
 • zajistit vyšší aktivita městské policie v dopravním provozu
 • podporujeme systém rezidenčního parkování, tak jak je běžné v moderních městech, aby místní bydlící zde měli šanci zaparkovat a ve vybraných rezidenčních zónách snížit max. rychlost na 30 km/h
 • definitivně zapracovat do územního plánu druhý most přes Moravu

3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - trvale udržitelný rozvoj v souladu s přírodou a krajinou

chceme:

 • se lépe připravit na klimatické změny vypracováním studií řešení včetně krátkodobých plánů s využitím dotačních řízení
 • vysadit nejméně 1000 stromů v ulicích města
 • zkvalitnit péči o zeleň - firmy ošetřující městskou zeleň musí prokázat arboristickou odbornost
 • kultivovat krajinu - rozšířit prvky územní stability (USES)
 • nepřipustít zábory ploch veřejné zeleně bez adekvátní náhrady
 • doplnit další zeleň do centra města ve spolupráci s Národním památkovým úřadem
 • najít místo pro vytvoření menšího parku v centru, příp. místa pro výsadbu dlouhověkých solitér
 • péčovat o okolí a aktivizovat obyvatele dobrými příklady (úklidy, guerilla gardening)
 • aktivní účast v úředních řízení rozhodujících o znečišťujících provozech na území města
 • čistý vzduch, který je přirozenou potřebou, musíme zajistit kvalitní měření znečištění
 • dosáhnout nezpochybnitelných záruk o použití účinných technologií zamezujících zápachu v rámci případného rozšíření vepřínu Těšnovice
 • zajistit zastínění dětských hřišť
 • obnovit vodní režim lužního lesa nad Strží - projekt Korytná
 • zajistit kompenzační opatření v podobě obnovy slepých ramen do lužních lesů - při stavbě přístaviště, jednat s Povodím Moravy o vyčištění koryta Moravy včetně odstranění nánosů pod mostem
 • žádat o změnu přístupu Biopasu k třídění odpadu - cenově zvýhodnit zodpovědné podnikatele a motivovat je tak pro pořízení dalších popelnic
 • umožnit občanům v dalších ulicích/čtvrtích třídit bioodpad
 • využít dotačních titulů k postavení kompostárny, aby se živiny vyprodukované ve městě vracely do systému (hnojení vysazených mladých stromků)
 • aktivně řešit opatření proti hluku (zejména při zvyšujícím se provozu na dálnici) a vyžadovat protihluková opatření u nočních hudebních produkcí
 • nepovolovat hlučné ohňostroje, ale trvat na alternativě např.světelné šou
 • redukovat světelný smog - postupně zmodernizovat veřejné osvětlení do podoby přírodě blízké
 • využívat projekty environmentálního vzdělávání, podporovat osvětu vedoucí k trvalé udržitelnosti např. swap, podpora Think green v každodenním životě

4. ZDRAVOTNICTVÍ - kvalitní a dostupná medicína je základním kamenem životní úrovně obyvatel města

chceme:

 • zachovat a rozšířit stávající škály zdravotní péče ve městě
 • zlepšit spolupráci radnice s nemocnicí s cílem pomoci udržet zdravotní personál např. nabídkou bydlení
 • udržet síť praktických, dětských a zubních lékařů cestou pobídek začínajícím lékařům
 • zasáhnout proti jakýmkoliv záměrům redukovat nebo rozprodávat nemocnici
 • nemocnice je jednou z nejdůležitějších institucí ve městě, radnice musí pečlivě sledovat záměry krajské reprezentace a aktivně bránit svou nemocnici

5. ŠKOLSTVÍ a mimoškolní vzdělávání

chceme:

 • podporovat školy v dalších grantových příležitostech, směřujících k rozvoji škol
 • zřídit pracovní místo pro projektového manažera na odboru pro školství a kulturu
 • popularizovat příklady dobré praxe z programů Erasmus+ a dalších, včetně výměny zkušeností a partnerství
 • budovat komunitní školy
 • seznamovat s dobrovolnickými projekty ve školách
 • podpořit a propagovat mimoškolní vzdělávání dětí i dospělých
 • podporovat transparentní aktivity pro veřejnost a participaci na akcích města
 • rozšířit spolupráci s dalšími institucemi ve městě v rámci projektů
 • podporovat rozvoj čtenářské gramotnosti/čtenářských dovedností
 • podpořit zřizování nových dětských skupin pro děti do 3 let

6. SPORT - dostaneme počítačovou generaci do reálné hry

chceme:

 • prosadit kvalitní veřejnou architektonickou soutěž s jasným zadáním na sportovní halu, tak, aby byla provozně úsporná, využitelná pro všechny druhy sportu, nadčasová a ekologicky a hlavně ekonomicky udržitelná. Hala musí být multifunkční.
 • aktivizovat organizovaný volnočasový sport, podporovat komunitní aktivity - sídlištní kroužky (sportovní akce pro veřejnost - jednorázové, pravidelné, městské ligy např. floorbal, fotbal, volejbal, beach, street basket…)
 • prosadit rekreologický audit města
 • podpořit výstavbu umělého kanoistického kanálu na Strži v rámci projektu revitalizace Korytné
 • zmapovat a zpracovat nabídku sportovních volnočasových aktivit ve městě
 • provest analýzu využití sportovišť/tělocvičen i na školách pro veřejnost, vytvořit adresář s cenovou nabídkou
 • rekonstruovat, resp. pravděpodobně kompletní novostavba bazénu - aquaparku s využitím dotací
 • rekonstruovat atletický stadion s možným využití dotací
 • modernizovat letní koupaliště Bajda a udržovat zde pořádek a hygienu, včetně preventivního zapojení městské policie

7. PODPORA OBYVATEL MĚSTA, SOCIÁLNÍ SLUŽBY - město, kde lidé drží pospolu

chceme:

 • podpořit budování městských komunit (podpora sídlištních komunit) pro rodiny s dětmi, aktivity pro seniory, mezigenerační aktivity
 • zajistit podporu zajímavých komunitních projektů - občanských projektů
 • zlepšovat kvalitu dětských hřišť se související infrastrukturou (WC, dostatek laviček)
 • podporovat aktivity neziskových organizací
 • posílit vybrané sociální služby a posílení služeb sociální prevence
 • podpořit volnočasové aktivity seniorů, zapojit starší lidi do akcí města
 • podpora činnosti osob se zdravotním postižením zapojením jako partnerů do dalších aktivit
 • koordinovat a podporovat dobrovolnické aktivity
 • podporovat nízkoprahových zařízení pro práci se sociálně slabými a ve vyloučených lokalitách

8. PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

chceme:

 • zpracovat katalog místních firem a živností
 • podporovat rozvoj středního a učňovského školství jako zdroj kvalifikované pracovní síly
 • vzájemná informovanost o aktivitách podnikatelských subjektů tak, aby se včas eliminovaly nežádoucí vlivy na obyvatele v sousedství
 • podpořit u organizací zřizovaných městem využívání částečných úvazků - především pro rodiče s dětmi

9. KULTURA - Hanácké Athény nejen jako vzpomínka, ale město plné života

chceme:

 • podporovat místní kulturu před “dovozem”
 • obnovit samostatný odbor kultury na radnici
 • dokončit navržené stavební a terénní úpravy v okolí kulturních organizací.
 • popularizovat rozvoj dobrovolnictví v kultuře
 • podpora hanáckého folklóru, udržet tradici hanáckých slavností
 • věnovat větší pozornost amatérské zájmové činnosti včetně finanční podpory (divadlo, film, folklor, foto atd.)
 • snížit cenu za pronájem sálů ve správě Domu kultury pro kroměřížské soubory.
 • rozvíjet partnerství s městy na úrovni organizací – twinnig projekty, sdílení zkušeností
 • vytvořit komunitní místo dostavěním knihovny, části pro dospívající mládež a volnočasové aktivity pro dospělé (tzv.makerspace), s využitím dotačních programů
 • podpořit festivaly a alternativní kulturní akce pořádané mladými lidmi
 • zvýhodnit vstupné na kulturní akce - pro seniory a studenty “last minute”

10. Cestovní ruch

chceme:

 • rozvíjet vzájemnou spolupráci s Arcibiskupským zámkem, Květnou zahradou i s podnikateli ve městě
 • informovat a koordinace aktivit před turistickou sezónou
 • pokračovat v rozvíjení spolupráce s městem Olomouc a s Centrálou cestovního ruchu Východní Morava a také se Zlínským krajem
 • zaměřit aktivity související se značkou UNESCO
 • propagovat díla významných regionálních autorů (např. M. Švabinský a další)
 • vyřešit odkladiště kol pod kamerou, dále otevírací dobu sociálních zařízení
 • vytvořit s partnerskými městy nabídku atraktivních lokalit
 • propagovat město v turistických informačních centrech
 • zlepšit kvalitu a dostupnost veřejných WC

11. KOMUNIKACE S VEDENÍM MĚSTA

chceme:

 • zapojit občany do plánování a do tvorby rozpočtu města
 • realizovat ankety a průzkumy potřeb a priorit občanú “zespodu”
 • zveřejňovat dokumenty města, online přenosy jednání, archivace záznamů jednání
 • umožnit přístup k dokumentům Rady města i pro opozici, důležité záměry prezentovat a umožnit participaci občanů
 • pravidelná setkání vedení města s občany na konkrétní témata
 • tiskový odbor radnice musí být apolitický.
 • komunikovat srozumitelně s občany, přehledné stránky, úřad “pro lidi”,
 • využívat městský rozhlas nejen pro zkoušku sirén, ale i pro příležitostné informování občanů (hlavně v okrajových částech města)

12. BEZPEČNOST, KRIMINALITA - město, kde jsou lidé v pohodě a bezpečí

chceme:

 • důsledné a komplexní řešení rizikových lokalit (Bezručák, tržnice u Podzámky, Zachar…) i centra města včetně dodržování vyhlášky o zásobování.
 • fungující kamerový systém
 • zvýšit důvěru v Městskou policii - strážníci z aut do ulic, přes léto cyklohlídky
 • podporovat instituce zabývající se drogově závislými a prevencí
 • garantovat, že Kroměříž zůstane bez hazardních herních automatů
 • důsledně vymáhat noční klid ze strany Městské policie

13. MÍSTNÍ ČÁSTI

Pro všechny místní části chceme

 • osvědčený model osadních výborů, který umožňuje efektivní komunikaci potřeb občanů místních částí s vedením města.
 • zpřesníme vyhlášku o osadních výborech tak, aby volba členů byla transparentní
 • zavést tento model do dalších částí města - konkrétně dát lidem možnost, aby si občané zvolili své zástupce např. za sídliště Oskol, Slovan, Zachar I., II., Horní a Dolní Zahrady, Zborovská, oblast Bílanské a Zámoraví, případně dle zájmu další lokality
 • podstatně zlepšit dostupnost MHD v místních částech - vytvořit model školních autobusů, vytvořit nové okružní linky


Pro Vážany chceme

 • prosadit investici do dětského hřiště a sportovního areálu
 • jednat o získání rozvojových pozemků mezi ul. Polná a starým hřbitovem, dále získat pozemek škvárového hřiště u Domova pro seniory
 • dotáhnout revitalizaci prostoru před hospodou u Klimešů
 • ukončit revitalizaci prostoru skládky tak, aby byl jednou provždy problém vyřešen, zabezpečen a oblast se stala cenným přírodním prvkem
 • vysázet stromořadí ve vhodných místech


Pro Těšnovice chceme

 • žádat jasné garance provozovatele vepřína, že s případným rozšířením provozu budou zavedeny prokazatelně účinné technologie proti zápachu
 • rozšířit MHD linku do Těšnovic


Pro Hradisko chceme

 • vybudování multifunkčního hřiště
 • rekonstrukce komunikace kolem žel.tratě z směrem do Postoupek
 • postavit chodník vedle silnice od stolárny Ptáček po autobusovou zastávku


Pro Postoupky chceme

 • realizovat cyklostezku do Kroměříže


Pro Bílany chceme

 • rozšířit MHD linku


Pro Drahlov chceme

 • postavit chodník k železničnímu přejezdu a vlakové zastávce, s pokračováním do Jarohněvic


Pro Kotojedy chceme

 • cyklostezku do Vážan a dále do Kroměříže