Vážený pane místostarosto Krejčíři,
obracím se na Vás na základě informací občana pana ing. Zahradníčka, kterého oslovili pracovníci fy T-Mobile s tím, že žádají souhlas s umístěním optické přípojky – vysokorychlostní připojení internetu.
Ze zprávy IT komise vyplývá, že 7.12.2017 T-Mobile informuje starostu (město) o záměru vybudování vysokorychlostní připojení k internetu, jež by mělo být dostupné všem obyvatelům města. Hovoří se o dohodě T-Mobile a města. Jelikož se k této věci vyjadřovala komise KIW (níže*), pana Zahradníčka překvapuje, že z kontextu jednání s pracovníkem T-mobile vyplývá, že by Radou města měla být projednána či schválena nějaká smlouva o spolupráci města a T-mobile.

Otázka:
proběhlo nějaké jednání Rady nebo jiného orgánu města se společností T- mobile?
byla výstupem event. jednání nějaká smlouva?
byla společnost odkázána na dokument „Pravidla a podmínky budování sítí elektronických komunikací, HDPE chrániček na pozemcích města Kroměříže“, nebo bude mít podmínky realizace záměru upraveny jinak?
k čemu potřebuje T-mobile jednání na úrovni Rady, když všichni dosavadní zájemci o poskytování datových služeb byli odkazováni na výše uvedený dokument „Pravidla...“
pokud jedná T-Mobile v souladu s dohodou s městem, byli informování občané? Jak? Doporučujete občanům smlouvy podepsat ?
kdo na straně města se společností T-Mobile jedná?
kdo jedná na straně T-mobile, na koho se mají občané obracet?
je Vám známo, co přesně T-mobile chystá?
víte něco o podmínkách realizace? Šíři pokrytí a termínech realizace?
má město nějak zajištěno, aby T-Mobile nepokryl jen snadno dostupné lokality a po „vyzobání rozinek“ další přípojky nedělal?
Pokud T-mobile chtělo po městu souhlas, není tedy slušné recipročně informovat město o tom co konají? Máte průběžné informace o úmyslech T-mobile?

* 9.5.2018 usnesení, č. KIW-RMK-2018-002
„Členové komise pro informatiku a web berou na vědomí investiční záměr společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a v případě, že bude dodržena veškerá legislativa a „Pravidla a podmínky budování sítí elektronických komunikací, HDPE chrániček na pozemcích města Kroměříže“ bude jejich žádost posouzena stejně, jako žádosti jiných žadatelů, kteří budovali své sítě postupně.

Komentář: na svou interpelaci jsem obdržel odpověď od pana místostarosty Krejčíře, tímto děkuji. Konstatuji, že všechny otázky byly zodpovězeny a zjednána náprava (kontakt na pracovníka radnice pro možnost občanů konzultovat otázky kolem smluv s T-mobile, dohoda se společností, aby se nezaštiťovala městem)
Je jediná věc, kterou město mělo udělat, ale v minulosti - investovat do vlastní sítě a provozovatelům ji pronajímat. To by byl jediný způsob, jak zajistit moderní připojení k informační dálnici pro všechny občany, nejen ty v centru města.
Nemám dále co bych dodal - slušná, věcná a vzorná odpověď. Link zde https://www.mesto-kromeriz.cz/aktuality/tiskove-zpravy/mistostarosta-krejcir-k-t-mobile-pristupujeme-stejne-jako-k-jinym-investorum/?fbclid=IwAR20KcF0lZREeXF-2usduzpnriFnbBDgWWgaU-XkIG94NEvATQXKs60kJ-A


Biopas - kroměřížský Dozimetr?

Biopas je podivná firma. Že nám odváží popelnice, víme všichni. Že odváží zisky z našich odpadů, ví jen někdo. Jak doopravdy funguje, jaké finanční toky ...

  • 06.09.2022