Dne 22.1.2019 proběhlo na Krajském soudu v Brně jednání ve věci žaloby spolku Hortus Moraviae zastoupeného JUDr. Bernardem, Ph.D proti rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (MŽP) ze dne 27.4.2018, ve věci vydání změny v Integrovaném povolení pro SZP Těšnovice. (integrované povolení = dokument stanovuje povinnosti provozovatele zařízení, v našem případě vepřína. Stavební povolení pro nová zařízení nelze vydat bez pravomocného integrovaného povolení)

Na základě dlouhodobých a opakovaně uplatňovaných připomínek, které již byly vzneseny na začátku celého procesu schvalování EIA (=vyhodnocení vlivu na životní prostředí) a následně v řízení o změně integrovaného povolení, na které příslušné úřady, a zřizovatel (SZP Těšnovice) nereagovaly, soud žalobě vyhověl a shledal ji důvodnou. Z toho vyplývá, že rozhodnutí MŽP bylo soudem zrušeno, a v řízení o vydání změny integrovaného povolení se bude dále pokračovat. Správní orgány musí v dalším řízení respektovat právní názor soudu. Budou se tak muset pečlivě zabývat vznesenými věcnými připomínkami spolku. Bez pravomocné změny integrovaného povolení není možné záměr investora realizovat. Tolik rozsudek.

Skupina občanů Těšnovic, společně se spolkem Hortus Moraviae, se dlouhodobě zabývá projektem rekonstrukce a rozšíření farmy prasat v Těšnovicích. Farma, umístěná nevhodně v obytné zástavbě, dlouhodobě obtěžuje zápachem občany Těšnovic i samotné Kroměříže. Stav se v posledních letech zhoršil poté, co se vedení společnosti SZP Těšnovice rozhodlo změnit systém kejdového hospodářství. Bylo vzneseno mnoho stížností na neadekvátní obtěžování zápachem, přemnožením much atd. Nikdy však příslušné úřady, včetně Inspekce ŽP, neshledaly stížnosti jako oprávněné.
Vzhledem k trvajícímu neuspokojivému stavu a ignorování situace ze strany úřadů se zmíněná skupina občanu rozhodla podrobněji prostudovat, připomínkovat a rozporovat dokumenty předkládané provozovatelem vepřína s cílem získat integrované povolení, potřebné pro navýšení kapacity prasat o 100 %.
Nutno podotknout, že získání integrovaného povolení je klíčový okamžik. Pokud by prošlo bez připomínek, pak je do  budoucna vyloučena jakákoliv další možnost dožadovat se změn v provozu vepřína. Pouze nyní se můžou občané k záměru vyjádřit.
Protože úřady problém občanů Těšnovic nebrali vážně, dotčení občané za vlastní prostředky (a po 4 letech boje konečně i s finanční podporou města) oslovili odborníky – ing. Auterskou CSc., specialistku na pachové látky a JUDr. Bernarda, právníka, zabývajícího se i ochranou životního prostředí.
Odborné posudky zpochybnily v mnoha bodech tvrzení zřizovatele o výhodách záměru rozšíření farmy prasat.
Toto bylo jádro sporu, který spolek Hortus Moraviae vyhrál.

Je nutné si odpovědět na otázky:
- je v zájmu ochrany ŽP povolit navýšení kapacity prasat na farmě, která je fakticky součástí obce a téměř města KM?
- jaké jsou záruky, že navržené technologie budou fungovat tak, jak je slibováno? Co když nebudou? Co když dojde voda ve studních, která je nezbytně nutná pro provoz praček? Co se bude dít v případě havárie či odstávky?

Ti, co dnes rozhodují o tom, v jakém prostředí budou žít další desetiletí občané Těšnovic, vesměs nežijí v Těšnovicích. Ve svých funkcích jsou volení na jedno volební období. Kdo do budoucna ponese odpovědnost? Bude to jako dnes, když se úřady odkazují na to, že za nevhodné umístění vepřína může „Strana“? Co si na „Straně“ po 40 letech občané Těšnovic vezmou? Co si vezmou za pár let na těch, kdo právě rozhodují?

Pokud se za práva občanů nepostavíme teď, nikdo to za nás neudělá. Pokud to nedělá město, ač by mělo za občany stát, musíme to dělat my.

Lubor Letfus, Richard Kreml

P.S.: naším cílem není absolutní negace – nečekáme, že vepřín zmizí. Chceme, aby provozovatel přistoupil na férové podmínky, které umožní existenci i další rozvoj živočišné výroby, ale zároveň jednoznačné garance, že nebude obtěžovat obyvatele obce nesnesitelným zápachem.


Investice? Kroměříž je bohužel pozadu.

Otázky zodpovězené pro Týdeník Kroměřížska 12.1.2021 Jak hodnotíte investiční plán Kroměříže na rok 2021? Stejně jako předchozí roky - město Kroměříž ...

  • 24.01.2021

Pandemické střípky

Než popíšu říjnové zasednutí zastupitelstva města Kroměříže, musím se omluvit za přestávku. Minulý report má datum červen 2020. Mezitím uběhly prázdniny ...

  • 19.10.2020