Kroměřížské zastupitelstvo příjemně překvapilo. Po dlouhém jednání a navzdory intenzivní masáži ze strany propagátora kanálu D-O-L pana Kolaříka se mi podařilo prosadit usnesení, že jsme materiál bereme na vědomí, ale že se město Kroměříž nepřipojí k "Memorandu o prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje". Smysl budování vodní cesty do Olomouce v době extrémního sucha, klesajících hladin spodních vod a potřeby udržet vodu v krajině, nenašel prakticky nikdo. Snad kromě koaliční Rady, která bod připravila do Zastupitelstva s doporučením, že ho máme přijmout. Budiž řečeno, že po diskuzi se podpory Memoranda vzdala i Rada. Jako mimořádně pozitivní vidím, že důležitost udržení vody v krajině už začínají vnímat zastupitelé napříč spektrem. Díky všem, kdo Memorandum odmítli a díky odborníkům z UP Olomouc a paní senátorce RNDr. Seitlové za pomoc s podklady pto jednání.
Níže dopis, který jsem poslal zastupitelům
Vážení kolegové,
obracím se na Vás s informací ohledně bod 4.2. čtvrtečního ZMK. Město je žádáno, aby podpořilo proklamaci, že je třeba prodloužit splavnost Moravy pro rekreační plavbu do Olomouce. Jelikož k bodu není připojen žádný komentář a vyjádření odborů je buďto bez výhrad, nebo žádné, obrátil jsem se na pana doc. RNDr. Martina Rulíka, Ph.D., který se zabývá na UP Olomouc hydrobiologií tekoucích vod. Poskytl mi stanovisko Agentury přírody a krajiny ČR k tomuto záměru, ve zkratce :
- záměr postrádá základní informace o rozsahu zásahů do koryta a parametry nutných vodních staveb.
- prohlubování a urychlování vodního toku vede k dalšímu urychlení odtoku vody z krajiny - což je v přímém rozporu s požadavkem doby - udržení vody v krajině
- nezmiňuje se o zásahu do Evropsky významné lokality Chropyňský luh. Stavba by zasáhla i NPR Zástudánčí u soutoku Bečby a Moravy http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=index&site=NPR_zastudanci_cz - projekt je prosazován lidmi, kteří prosazují průplav D-O-L (ing. Skalický) a je nutno ho vnímat jako další pokus o protlačení této megalomanské a pro krajinu a vodní režim zničující stavby salámovou metodou
Pevně věřím, že pečlivě zvážíte, zda svým hlasem podpoříte Memorandum, které je bianko směnkou k tomuto projektu. Mnozí z Vás deklarují snahu chránit životní prostředí, nyní máte tedy příležitost prokázat upřímnost proklamací v praxi.
S pozdravem Richard Kreml
P.S.: samozřejmě nemám nic proti vybudování cyklostezky z KM do Olomouce, která je v Memorandu také zmiňována.


Stromy na náměstí - půjde to!

Město Kroměříž má radosti i starosti. Jako každé město nebo obec. V příštích dnech chceme probrat věci, o kterých by občané měli vědět. Zdravé Kroměřížsko ...

  • 04.09.2022

Střípky ze zastupitelstva - prosinec 2018

Rozpočet je nejpodstatnější bod posledního zastupitelstva. Je připraven minulým vedením a jeho schválení se tak nějak předpokládá, protože opačná varianta ...

  • 19.04.2019

Biopas - kroměřížský Dozimetr?

Biopas je podivná firma. Že nám odváží popelnice, víme všichni. Že odváží zisky z našich odpadů, ví jen někdo. Jak doopravdy funguje, jaké finanční toky ...

  • 06.09.2022

Vzorný Čunkův žák v Kroměříži

Rozmohl se nám v kraji takový nešvar. Pojetí politiky ve stylu "kdo poukáže na problém, je nepřítel". Není třeba najít řešení, hlavní je opovážlivce ...

  • 24.04.2019