V hodnotící zprávě Místní agendy 21 a Zdravé město (dostupné na webu města) lze najít informaci o závažném nárůstu alergických onemocnění léčených v našem regionu. Cituji: "Na přelomu roku 2016 –2017 si město Kroměříž nechalo zpracovat Analýzu zdravotního stavu obyvatel Kroměříže.... Data uveřejněná v Analýze autoři čerpali především z materiálů Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky, Národního onkologického registru a Státního zdravotního ústavu a projektu Bezpečná komunita Kroměříž. Nejvýznamnějším závěrem analýzy byl strmý nárůst počtu léčených pacientů v alergologických ordinacích na 100 tisíc obyvatel v ORP Kroměříž a České republice v letech 2003 - 2017"
"Počet pacientů v alergologických ambulancích v Kroměříži po přepočtu na 100 000 obyvatel je strmě stoupající a nyní vysoce překračuje průměr ČR. V posledních letech patří v rámci České republiky ORP Kroměříž v tomto ukazateli do horního kvintilu, to znamená, že více jak 80 % ostatních ORP vykazuje nižší hodnoty. Příčiny tohoto stavu by bylo potřeba více analyzovat... podle výsledků detailnějšího šetření je pak vhodné přijmout případná opatření, která jsou v kompetenci města: např. obměna městské zeleně za druhy s nižším alergenním potenciálem, redukce prašnosti atp."
Po dvou letech od vydání takto závažného sdělení je tedy na místě dozvědět se, jak se situace vyvíjí.

Otázky mé interpelace z 5.12.2018 zní:
1/ jak postoupilo město v analýze výše uvedených dat? Podařilo se zjistit zdroj alarmujícího vzestupu alergií? Bylo provedeno výše zmíněné detailnější šetření a s jakým výsledkem?
2/ jaká opatření město podniklo či plánuje podniknout k zajištění zdravých podmínek pro život občanů?
http://www.zdrave-kromerizsko.cz/soubory/Odpoved_MUDr_Kremlovi_na_interpelaci_alergie.pdf">Odpovědi ZDE

A k tomu můj komentář - podotýkám, že ač lékař, nemám patent na rozum, nejsem alergolog, takže mi nezbylo než se ptát kolegů (děkuji dr. Lančové a dr. Dolečkové) Je třeba rozporovat úvahu o všemožných kvetoucích stromech, jako zdroji alergenů. Je pravda, že alergizuje zejména pyl břízy, o něco méně lísky a akátu. Tyto stromy nejsou do města vhodné. Další velkou skupinou alergenů jsou trávy. Je třeba se ohradit vůči tvrzení, že nevhodným stromem do ulic jsoué lípy, které jsou obviňovány neprávem. Je jen shoda okolností, že lípa kvete v době, kdy končí břízy a začínají traviny.
Druhá, ještě podstatnější skutečnost - bylo by příliš jednoduché říct, že nárůst počtu alergiků v ORP KM je jen důsledkem zlepšené a dostupnější péče. Zásadním faktorem je znečištěné ovzduší, které v Kroměříži velmi pravděpodobně dosahuje hodnot srovnatelných s nejvíce postiženým Ostravskem. I v severních Čechách už jsou na tom lépe. Přesné hodnoty neznáme, měřící stanice byly v Kroměříži zrušeny cca před 10 lety, nejbližší měřák je na kopci v Těšnovicích, ten ale hodnotí pro ČHMÚ tzv. pozaďové znečištění. Ač se na těšnovický měřák odkazují na městském webu, nevypovídají hodnoty nic o poměrech v kotlině Kroměříže - ve své podstatě je to klamání obyvatel.

Je známo, že nejvíc pacientů s alergiemi je v nejvíc znečištěných oblastech. Je to dáno tím, že dýchání zaprášeného vzduchu (polétavý prach) mechanicky dráždí citlivé sliznice dýchacích cest, narušuje přirozenou bariéru mezi vzduchem a plicní tkání. Sliznice jsou následně vnímavější k alergenům se všemi důsledky - asthma, katary dýchacích cest, senná rýma… Je třeba se ptát, a já tyto otázky položím na příštím zastupitelstvu:
1. Kdo za to může ? Kdo jsou znečišťovatelé ?
2. Co udělalo město v posledních 10 letech? Kolikrát se vyjádřilo v řízeních, které se týkaly průmyslových provozů (KMOTR, Alusak, Afeed a další…) V Ostravě se vyhlašuje v době smogu regulace. V KM? Ticho po pěšině.

Richard Kreml

P.S.: neodpustím si trpké povzdychnutí - je škoda, že koalice namísto čtyř místostarostů nezřídí raději místo specialisty s cílem připravit opatření pro boj se smogem a prašností ve městě…


Program Zdravé Kroměřížsko

1/ fungující a dobře vedená nemocnice je základem životní jistoty – dostupné péče ve sdraví a v nemoci. Když se za kroměřížskou nemocnici nepostavíme ...

  • 07.01.2019